Вещи, которыми стоит поделиться!
Start Page Облк у банках конспект


Облк у банках конспект


Узагальнення i реалізація результатів дослідження судово-бухгалтерською експертизою операфй з ціними паперами не мають істотних відмінностей від інших експертиз але великий обсяг документів потребує ретельного вичення кожного, що в сваою чергу може займати багато часу. Іменні передаються у володіння повним індосаментом, тобто передатним записом, що засвідчує перехід прав на цінний папір до іншої особи. Ці акції реалізують чи анулюють у термін до одного року. Аналопчні оцшки роблять при одержаны доход1в за акц1ями i обл1гац1ями. Зобов'язання Державного казначейства України казначейські білети — це вид цінних паперів на пред'явника, що розміщуються винятково на добровільних засадах серед населения, засвідчують внесения їх власниками коштів у бюджет i надають право на одержання фінансового доходу прибутку. Облігації випускають іменними i на пред'явника, відсотковими i безвідсотковими цільовими , що вльно обертаються або з обмеженим колом o6iry. Джерело цих прибутків — загальний прибуток акціонерного товариства, що частково йде на розширення діяльності самого товариства, а частково — на виплату дивідендів акціонерам. Цінними паперами засвщчуються право володшня або відносини позики, визначаються взаемовідносини між особою, що їх випустила, та їх власником i передбачаеться, як правило, виплата доходу у вигляді дивщендв чи відсотків, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам. Вона залежить від успіху діяльності акціонерного товариства. Варто враховувати, що вщповщно до Закону УкраТни «Про ціннi папери i фондову біржу», вексель, у якому немае будь-якого з peKBisHTie простого i переказного вексел1в, нед1ездатний. Облігації підприємств випускають підприємства ycix форм власності без права участі в управлінні ними. Кожний, хто тдписав переказний вексель як представник особи, вщ iMeHi якоТ bjh не був уповноважений д1яти, сам зобов'язаний за векселем i, якщо bjh його сплатив, мае Ti ж права, що мав би той, хто був зазначений пред'явником. Прибутковість і надійність акцій визначаються розміром дивідендів і зростанням курсової вартості акцій. Якщо придбаы пщприемством акцп й облкацм здають на збер1гання в банк, то в репстрах анал1тичного обл1ку роблять посилання на вщповщний документ, що надмшов з банку. Бухгалтерський облік o6iгy залучених коштів, отриманих у результаті випуску акцій i облігацій підприємств, здійснюється на субрахунку 601 «Короткострокові кредити банків у нацюнальній валюті» i субрахунку 441 «Прибуток нерозподілений». На них складають опис iз зазначенням виду цінних паперів, номера, cepiї, номінальної ціни i терміну погашения. Реальна вартість акції на певну дату дорівнює вартості акціонерного товариства, поділеної на кількість випущених акцій. Нарахування див1денд1в за акц1ями пщприемства i вщсотюв за обл1гац! Експерт-бухгалтер перевіряє наявність обов'язкових реквізитів в акціях, щоб попередити навмисну їх фальсифікацію. Висновки Література Вступ Потреба у дослідженнях судово-бухгалтерської експертизи операцій з цінними паперами виникае у правоохоронних органах у випадках розслідування правопорушень, пов'язаних з протиправними діями. Акції надають право його власнику на одержання частини прибутку у вигляді дивідендів, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.


Об'єктом експертизи є наступні види цінних паперів: акції, облігації внутрішніх і місцевих позик, облігації підприємств, білети державного казначейства, ощадні сертифікати, векселі.


Ці акції реалізують чи анулюють у термін до одного року. Об'єктом експертизи є наступні види цінних паперів: акції, облігації внутрішніх і місцевих позик, облігації підприємств, білети державного казначейства, ощадні сертифікати, векселі. Акції бувають іменні і на пред'явника, привілейовані і прості. Висновки Література Вступ Потреба у дослідженнях судово-бухгалтерської експертизи операцій з цінними паперами виникае у правоохоронних органах у випадках розслідування правопорушень, пов'язаних з протиправними діями. Жиро — надпис, вщповщно до якого вексель передаеться iHoiin oco6i. Акції виплачуються в гривнях, а у випадках, передбачених статутом акціонерного товариства, також і в іноземній валюті або шляхом передачі майна. Пщ час експертизи перев1ряють також придбання пщприемством ощадних сертифжалв на дебет! Експерт-бухгалтер перевіряє наступні реквізити облігацій підприемства: найменування ціного паперу — «облігація», фірмове найменування i місецезнаходження емітента облігацій; фірмове найменування або ім'я покупця для iменної облігації ; номіальну вартість облігації; термни погашения, poзмip i терміни виплати відсотків для відсоткових облігацій ; місце i дату випуску, а також cepiю i номер облігації; підпис керівника чи емітента уповноваженої на це особи, печатка емітента. При проведенні експертизи за допомогою документальних i розрахунково-аналітичних методичних прийомів перевіряють не тільки дотримання порядку випуску облігацій, але i витрати на випуск i доходи, їх розподіл відповщно до умов випуску цінних паперів. Цінні папери на пред'явника мають вільний обіг і використовуються для розрахунків і як застава для забезпечення платежів і кредитів. Існує багато різних видів зловживань під час купівлі та прдажу цінних паперів, що супроводжується збагаченням нечесним способом одних суб'єктів та втрачанням власних коштів іншими особами. Виготовлення i використання цінних паперів у підприємницькій діяльності регулюється Законом України «Про цінні папери i фондову біржу», нормативними актами, виданими урядом України, Національним банком Укрфїни, Міністерством фінансів України i Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Related queries:
-> бланк формы 3 ндфл 2010 украина податковий кодекс
Тип Подобный материал: , 5921.
-> драйвер для запоминающее устройство для usb x64
облк у банках конспект -> драйвер на телефон нокиа е 65
Дивіденди за акціями виплачують грошима, чи новими акціями.
-> сочинение рассуждение по русскому языку план
Привілейовані акції можуть випускатися із фіксованим у відсотках до їх номінальної вартісті щорічно виплачуваними дивідендами.
-> ответы на тест по земельному праву право собственности на землю
Коли акціонерне товариство проводить підписку на акції тобто первинний продаж акцій , їх продають за емісійною вартістю, що залежить від популярності акцій серед населення.
->SitemapОблк у банках конспект:

Rating: 94 / 100

Overall: 68 Rates